Maak een afspraak

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden orthomoleculaire praktijk FIT MET ANNA gevestigd te Harmelen, aan de IJsvogel 39, vertegenwoordigd door drs. Anna van Boeijen. De orthomoleculair therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Artikel 1. Definities.

1. De orthomoleculair therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Anna van Boeijen.
2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/behandelingen/consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd orthomoleculair therapeut en de opdrachtgever.

Artikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst.

1. Orthomoleculair therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
7. Het accepteren en ondertekenen van de overeenkomst verbiedt alle handelingen die een negatieve invloed op de praktijk van de orthomoleculair therapeut kunnen hebben.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. Orthomoleculair therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. Orthomoleculair therapeut heeft recht, onder vermelding van argumenten, de overeenkomst met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5. Opzegging.

1. Opdrachtgever en orthomoleculair therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.), zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 6. Overmacht.

1. Indien de orthomoleculair therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de orthomoleculair therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annulering.

1. Afspraken dienen telefonisch of per sms/voicemailbericht op aangegeven dagen: maandag t/m zaterdag, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
2. De orthomoleculair therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de orthomoleculair therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 8.  Geheimhouding.

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 9. Klachten.

1. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de opdrachtgever zich wenden tot de therapeut. Mochten de opdrachtgever en de therapeut er samen niet uitkomen, kan de opdrachtgever contact opnemen met de beroepsvereniging van de therapeut.

Artikel 10. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag na behandeling, contant of middels directe overmaking op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Het opstellen van het persoonlijke schriftelijke advies/therapieplan wordt door de orthomoleculair therapeut vooraf gefactureerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van orthomoleculair therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever en enkel voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Orthomoleculair therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de orthomoleculair therapeut. Bovengenoemd orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
7. Orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit, samenstelling en eventuele bijwerkingen van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Orthomoleculair therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
8. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de orthomoleculair therapeut.
9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

Artikel 12. Tarieven.

1. Orthomoleculair therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
3. Orthomoleculair therapeut behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en orthomoleculair therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

UW PRIVACY

1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts, als dat voor uw behandeling noodzakelijk is.

3. Cookies op de website. Bij het bezoeken van mijn website wordt niet expliciet om toestemming gevraagd voor het gebruik van Cookies. Dit komt omdat de cookies die ik gebruik alleen dienen voor de duidelijkheid van mijn website: ze maken geen gebruik van uw gegevens.

4. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

–  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

–  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

5. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

6. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Hierbij gaat het alleen om NAW-gegevens en verzekeringsgegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

– de factuur ontvangt u per email of u moet aangeven de factuur per post te willen ontvangen.

7. PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

– Uw naam, adres en woonplaats

– Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

– De datum van de behandeling

– Naam zorgverzekering

– Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

8. In de behandelovereenkomst staat dat u van het bovenstaande kennis hebt genomen en ermee akkoord gaat. Ik zal tijdens het intakegesprek altijd vragen de behandelovereenkomst  te lezen en te ondertekenen.

 

VERWERKINGSREGISTER

Verwerkingsregister Fit met Anna

  1. Benoeming persoonsgegevens 

Van mijn cliënten leg ik de volgende persoonsgegevens vast: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailzorgverzekering en –nummer, geboortedatum, geslacht.

Van minderjarige cliënten heb ik een schriftelijke toestemming van beide ouders/verzorgers nodig. Ik leg volgende gegevens van beide ouders/verzorgers vast: Naam, adres en telefoonnummer.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: Eventueel eerdere doorlopen coachings- of therapietrajecten en zo ja, welke vorm van begeleiding en met welke doelstelling en resultaat. Indien er sprake is van een doorverwijzing van een huisarts, naam  van de huisarts. Indien er sprake is van een medische behandeling gelieerd aan de begeleiding, bijvoorbeeld medicijngebruik, welke behandeling en welke medicijnen.

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij MBOG.

Indien dit in overduidelijk belang is van de hulpvraag, doelstelling en begeleiding/behandeling zoals door de cliënt zelf geformuleerd, leg ik mogelijk de volgende bijzondere persoonsgegevens vast: 

Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens.

Ik bewaar geen Burger Service Nummer (BSN).

Overige persoonsgegevens: 

  1. De doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt 

Behalve de AVG, is de beroepscode van mijn beroepsvereniging de MBOG van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens

1.Dossierplicht
Op grond van de kwaliteitseisen van mijn beroepsvereniging MBOG houd ik een cliëntdossier bij. Hierin bewaar ik de getekende overeenkomsten en mijn persoonlijke aantekeningen.

2.Bewaartermijn
De bewaartermijn voor mijn cliënten die voor orthomoleculaire therapie komen en via hun aanvullende verzekering een deel van de kosten vergoed krijgen, is  20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Mijn cliënten kunnen zelf aangegeven wanneer ze een andere bewaartermijn wensen te hanteren.

3.Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode van mijn beroepsvereniging MBOG een geheimhoudingsplicht. Subverwerkers van mijn praktijk zijn via een subverwerkersovereenkomst aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

3a. Medcode huiselijk geweld of kindermishandeling

Voor mij als therapeut geldt dat ik verplicht ben het nationale stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

3b. Hoe ik cliënten informeer over de vastlegging van persoonsgegevens
Deze informatie leg ik vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.

4.Wie heeft er toegang tot de cliëntdossiers?

Ik heb als enige toegang tot de dossiers. Vanuit de beroepscode van de MBOG heb ik een beroepsgeheim. Ik bespreek wel eens met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar. In geval van ernstige, langdurige ziekte of overlijden, worden mijn cliënten hierover geïnformeerd.

5.De beveiliging van persoonsgegevens

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd met een wachtwoord.
Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden via een beveiligde externe harde schijf. Doordat ik regelmatig de laatste versie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

6.De volgende externe personen of bedrijven behoren tot de groep verwerkers behoren waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten:

Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn: 

  1. E-boekhouden.nl

 

3. Datalekken :

Toelichting op deze stap: 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoons- gegevens zijn gelekt).

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer moet ik een datalek melden? 

Ik hoef een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor mij niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en ik hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

Ik hoef de betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. 

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. 

Anna van Boeijen,

Harmelen, januari 2021